آموزش عملیات واحد یک مهندسی شیمی

تصویر شاخص

یک مهندس شیمی بعد از گذراندن دروسی نظیر ترمودینامیک و انتقال جرم با یکی از مهمترین دروس مواجهه می شود که به نام عملیات واحد می باشد. درس عملیات واحد نیز به دو بخش شامل عملیات واحد ۱ و ۲ تقسیم می شود که در درس عملیات واحد ۱ به سه مبحث تقطیر، استخراج مایع-مایع و استخراج جامد-مایع پرداخته می شود. از ویژگی های منحصر به فرد ابن آموزش می توان به کدهای MATLAB بخش های مختلف اشاره کرد. مباحثی که در این درس نامه آورده شده است عبارتست از:
 
فصل اول: مقدماتی بر فرایندهای جداسازی (یاداوری)

 • موازنه جرم، انرژی، آنتروپی و اکسرژی (در دسترس پذیری) حول یک فرایند جداسازی
 • مدل های انرژی گیبس فزونی (Gex) و آنتالپی فزونی (Hex)
 • انرژی گیبس، انرژی گیبس مولی جزئی، فوگاسیته، تعادل ترمودینامیکی، فعالیت، ضریب فعالیت، ضریب فوگاسیته، نسبت تعادل بخار-مایع، نسبت تعادل مایع-مایع، فراریت نسبی (ijα)، گزینش پذیری نسبی (βij)
 • آنتالپی باقیمانده، آنتالپی گاز ایده آل، آنتروپی باقیمانده، آنتروپی گاز ایده آل، آنتالپی مخلوط، آنتروپی مخلوط
 • توابع حالت (EOS)
 • خواص ترموفیزیکی مواد خالص شامل ظرفیت حرارتی در فشار ثابت گاز ایده آل ، دانسیته مولی، ویسکوزیته، فشار بخار، کشش سطحی و ظرفیت حرارتی در فشار ثابت مایع خالص
 • قانون رائولت، مرجع لوئیس-رندال، مرجع هنری

فصل دوم: ملاحضات کلی تعادلات فازی (General consideration of phase equilibria)

 • تعادل جسم خالص
 • سامانه های دو جزئی
 • سامانه ایده آل در دمای ثابت
 • سامانه انحراف مثبت در دمای ثابت
 • سامانه انحراف منفی در دمای ثابت
 • سامانه آزئوتروپ با حداکثر فشار جوش در دمای ثابت
 • سامانه آزئوتروپ با حداقل فشار جوش در دمای ثابت
 • سامانه ایده آل در فشار ثابت
 • سامانه انحراف مثبت در فشار ثابت
 • سامانه انحراف منفی در فشار ثابت
 • سامانه آزئوتروپ با حداکثر دمای جوش در فشار ثابت
 • سامانه آزئوتروپ با حداقل دمای جوش در فشار ثابت
 • آزئوتروپ های ناهمگن (هتروآزئوتروپ)
 • تقطیر با بخار آب (Steam distillation)
 • منحنی های آنتالپی-غلظت

 
فصل سوم: تقطیر آنی (Flash distillation) دوجزئی و چند جزئی

 • تقسیم بندی انواع تقطیر
 • منحنی های P بر حسب T
 • تعیین حالت خوراک ورودی به برج
 • برج تقطیر آنی دو جزئی و چند جزئی

فصل چهارم: تقطیر دوجزئی پیوسته (مداوم)

 • مقدمه
 • نحوه شروع کار (Startup) برج تقطیر برای رسیدن به حالت پایدار
 • روش گرافیکی مک­کیب-تیلی برای برج‌های سینی‌دار
 • دبی تقطیر و ته ماند
 • خط عملیاتی بخش جذب (بالای برج)
 • خط عملیاتی بخش دفع (پایین برج)
 • سینی خوراک
 • خط خوراک
 • دستیابی به تعداد مراحل ایده آل در روش MCT
 • محل سینی خوراک
 • حداقل تعداد سینی‌های مورد نیاز (Nmin)
 • حداقل جریان برگشتی مورد نیاز (Rmin)
 • جداسازی کامل
 • تعیین فشار عملیاتی برج
 • نوع کندانسور
 • بار حرارتی کندانسور
 • جوش آور
 • بار حرارتی جوش آور
 • پیش گرم کردن خوراک
 • دلایل استفاده از بخار اشباع در جوش آور
 • نسبت جریان برگشتی بهینه (Ropt)
 • راندمان مورفری
 • قطر ستون
 • طغیان[۱] و قطر ستون
 • افت فشار سینی
 • طراحی ستون های تقطیر بستر آکنده بر پایه روش rate
 • تقطیر بچ دو جزئی تک مرحله ای

فصل پنجم: استخراج مایع-مایع

 • سامانه‌های مایع-مایع دو جزئی (Binary component liquid-liquid systems)
 • قاعده اهرم
 • تعیین ترکیب درصد اجزاء در سامانه های دو جزئی
 • سامانه‌های مایع-مایع سه جزئی (Binary component liquid-liquid systems)
 • نمودار مثلثی
 • جزء همراه، حلال و حل شونده
 • خطوط گره
 • انواع سامانه های دو فازی مایع-مایع
 • روش های نشان دادن ترکیب درصد سامانه های سه تایی
 • ضریب توزیع و گزینش پذیری
 • انواع روش های استخراج
 • استخراج تک مرحله ای
 • حداقل و حداکثر مقدار حلال مصرفی
 • استخراج چند مرحله ای متقاطع
 • کد نویسی MATLAB استخراج
 • استخراج چند مرحله ای موازی و ناهمسو
 • روش کرمسر برای Immiscible solvent
 • Partially miscible solvents
 • حداقل مقدار حلال مصرفی

 

پیش نمایش ۱: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۲: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۳: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۴: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۵: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۶: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۷: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۸: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۹: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۱۰: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۱۱: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۱۲: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۱۳: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۱۴: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۱۵: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۱۶: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۱۷: ۱۰ دقیقه

ر

پیش نمایش ۱۸: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۱۹: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۲۰: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۲۱: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۲۲: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۲۳: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۲۴: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۲۵: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۲۶: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۲۷: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۲۸: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۲۹: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۳۰: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۳۱: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۳۲: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۳۳: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۳۴: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۳۵: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۳۶: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۳۷: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۳۸: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۳۹: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۴۰: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۴۱: ۱۰ دقیقه

 

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم-قسمت اول

جلسه پنجم-قسمت دوم

جلسه ششم

جلسه هفتم-بخش اول

جلسه هفتم-بخش دوم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم-بخش اول

جلسه دهم-بخش دوم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

جلسه سیزدهم

جلسه چهاردهم-بخش اول

جلسه چهاردهم-بخش دوم

جلسه پانزدهم

جلسه شانزدهم

جلسه هفدهم

جلسه هجدهم

جلسه نوزدهم

جلسه بیستم

جلسه بیست و یکم

جلسه بیست و دوم

جلسه بیست و سوم

جلسه بیست و چهارم

جلسه بیست و پنجم

جلسه بیست و ششم

جلسه بیست و هفتم-بخش اول

جلسه بیست و هفتم-بخش دوم

جلسه بیست و هشتم

جلسه بیست و نهم

جلسه سی ام

جلسه سی و یکم

جلسه سی و دوم

جلسه سی و سوم

جلسه سی و چهارم

جلسه سی و پنجم

جلسه سی و ششم

جلسه سی و هفتم

جلسه سی و هشتم

جلسه سی و نهم

جلسه چهلم

جلسه چهل و یکم-بخش اول

جلسه چهل و یکم-بخش دوم

لایسنس

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

 

 

 

 

 

 
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش عملیات واحد یک مهندسی شیمی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

قیمت محصول

300,000 تومان

تعداد
امتیازی ثبت نشده است
تعداد دانشجو : 58
تاریخ انتشار: 31 می 2020آخرین بروزرسانی: 8 فوریه 2024تعداد بازدید: 6850
قوانین استفاده

           

مدرس

دکتر جابر یوسفی سیف

این فیلم آموزشی توسط دکتر جابر یوسفی سیف تهیه شده است.
قیمت محصول

300,000 تومان

تعداد