آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry)

تصویر شاخص

شیمی تجزیه (analytical chemistry) علمی است که به جداسازی، شناسایی و تعیین کمّی آنالیت (analyte) موجود در نمونه (sample) می‌پردازد. نمونه بافتی است که عمل تجزیه‌وتحلیل بر روی آن صورت می‌گیرد و آنالیت بخشی از نمونه می‌باشد که قصد تعیین کمّی آن را داریم. به طور کلی می‌توان روش‌های تجزیه‌ای را به دسته روش‌های کیفی و کمّی تقسیم‌بندی کرد که در روش‌های کیفی نوع اجزاء موجود در نمونه شناسایی می‌شود و در روش‌های کمّی مقدار آنالیت تعیین می‌شود. باید توجه کرد که آنالیز کیفی بر آنالیز کمّی تقدم دارد. خود روش‌های کمّی به چهار دسته روش‌های کلاسیک، روش‌های الکتروشیمیایی، روش‌های طیف‌سنجی و روش‌های متفرقه تقسیم‌بندی می‌شود. موضوع تجزیه یک روش‌های کلاسیک می‌باشد که در آن معمولاً با روش‌های وزن سنجی، حجم‌سنجی و … مقدار آنالیت موجود در نمونه تعیین می‌شود. به عنوان مثال می‌توان با اندازه‌گیری وزن رسوب AgCl مقدار کلر موجود در آب آشامیدنی را تعیین کرد.
فصل‌هایی که در شیمی تجزیه یک معمولاً تدریس می‌شود عبارت‌اند از:

 • مقدمه (Introduction)
 • خطا در تجزیه شیمیایی (Error in chemical analysis)
 • ارزیابی آماری داده‌های تجزیه‌ای (Statistical evaluation of chemical data)
 • غلظت و محلول سازی (Concentration and solution preparation)
 • روش‌های وزنی تجزیه (Gravimetric methods of analysis)
 • تیتراسیون رسوبی (Precipitation titration)
 • تیتراسیون خنثی شدن (Neutralization titration)
 • حل تعادلات شیمیایی برای سیستم‌های پیچیده (Solving chemical equilibria for complex systems)

 

 • رئوس مطالبی که در فصل اول در نظر گرفته‌شده است عبارت‌اند از:
 • تعریف علم شیمی تجزیه، نمونه
 • آنالیت
 • روش‌های آنالیز و تجزیه
 • نقش شیمی تجزیه
 • روش‌های تجزیه کمّی
 • مراحل مختلف یک تجزیه کمّی به همراه مثال

 

 • رئوس مطالب فصل دوم عبارت است از:
 • میانگین
 • میانه
 • انحراف از میانگین
 • متوسط انحراف از میانگین
 • انحراف از استاندارد
 • واریانس
 • ضریب تغییر
 • بازه یا گستره
 • دقت (precision)
 • صحت (accuracy)
 • انواع خطا در تجزیه شیمیایی شامل خطای ناخالص، خطای تصادفی (نامعین)، خطای معین (سیستماتیک)
 • آشکارسازی و حذف خطای معین

 

 • رئوس مطالب فصل سوم عبارت است از:
 • آمار
 • جامعه یا جهان (population or universe)
 • نمونه آماری
 • میانگین جامعه و نمونه
 • انحراف استاندارد جامعه و نمونه
 • خطای تصادفی (random error)
 • توزیع گوسی
 • توزیع نرمال (Normal distribution)
 • توزیع نرمال استاندارد (normal standard distribution)
 • تابع توزیع t (Student’s t distribution)
 • سطح اطمینان (confidence level)
 • بازه اطمینان (confidence interval)
 • مثال‌های متعدد
 • آزمون تشخیص منشأ دو نمونه
 • آزمون تشخیص داده‌های پرت (outlier)
 • ارقام با معنی (significant figures)
 • گرد کردن (rounding)
 • خطای انتشار (propagation error)
 • کالیبراسیون (calibration)

 

 • رئوس مطالب فصل چهارم عبارت‌اند از:
 • نکات ایمنی آزمایشگاه
 • مقابله با خطرات احتمالی
 • مول، جرم مولی، محاسبه تعداد مول‌ها
 • غلظت مولاریته
 • تهیه محلول با غلظت مولاریته از نمونه‌های جامد: حالت‌های مختلف با مثال
 • شرح روش کار آزمایشگاهی تهیه محلول
 • تهیه محلول مولاریته رقیق از محلول‌های غلیظ
 • مثال و روش آزمایشگاهی تهیه محلول
 • غلظت مولایته
 • مثال و روش آزمایشگاهی تهیه محلول AgNO3
 • غلظت ppm
 • رابطه بین ppm و غلظت مولاریته
 • درصدوزنی-وزنی، درصد وزنی-حجمی، درصد حجمی-حجمی
 • کسر مولی و کسر وزنی
 • تبدیل کسر مولی به کسر وزنی
 • تبدیل کسر وزنی به کسر مولی
 • رابطه بین مولاریته و کسر مولی
 • رابطه بین مولالیته و کسر مولی
 • رابطه بین مولالیته و مولاریته
 • نرمالیته؛ رابطه بین نرمالیته و مولاریته به همراه مثال
 • تفاوت بین چگالی و وزن مخصوص

رئوس مطالب فصل پنجم عبارت است از:

 • انواع روش های وزنی تجزیه ای
 • روش موازنه واکنش های شیمیایی
 • مثال های متعدد از روش وزنی تجزیه ای
 • نحوه اندازه گیری یون کلر و ید

رئوس مطالب فصل ششم عبارت است از:

 • مقدمه
 • آرژنتومتری
 • روش مور (Mohr)
 • روش ولهارد (Volhard)
 • روش فاجانز (Fajance)
 • مثال روش های مور، ولهارد و فاجانز
 • انواع شناساگرها
 • ترسیم منحنی های تیتراسیون تشکیل رسوب
 • ارائه روش سیستماتیک ترسیم منحنی های تیتراسیون
 • نقطه هم ارزی و نقطه پایانی
 • عوامل تاثیر گذار بر تیزی نقطه پایانی

رئوس مطالب فصل هفتم عبارت است از:

 • کاربرد تیتراسیون خنثی شدن
 • انواع تیتراسیون خنثی شدن
 • انواع تیترانت
 • انواع شناساگرها
 • انتخاب شناساگر
 • موازنه بار و جرم در واکنش های شیمیایی
 • محاسبه pH اسید قوی ضعیف به روش سیستماتیک
 • محاسبه pH اسید ضعیف ضعیف به روش سیستماتیک
 • محاسبه pH باز قوی ضعیف به روش سیستماتیک
 • محاسبه pH باز ضعیف به روش سیستماتیک
 • محاسبه pH بافر اسیدی به روش سیستماتیک
 • محاسبه pH بافر بازی به روش سیستماتیک
 • معادله هندرسون-هسلباخ
 • حل مثال های متعدد عددی
 • ترسیم منحنی تیتراسیون اسید قوی+باز قوی به روش سیستماتیک
 • ترسیم منحنی تیتراسیون اسید ضعیف+باز قوی به روش سیستماتیک

رئوس مطالب فصل هشتم عبارت است از:

 • روش سیستماتیک حل تعادلات شیمیایی
 • مثال های متعدد عددی
 • جداسازی یون ها

 

پیش نمایش ۱: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۲: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۳: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۴: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۵: ۱۰ دقیقه

 

 

پیش نمایش ۶: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۷: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۸: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۹: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۱۰: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۱۱: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۱۲: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۱۳: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۱۴: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۱۵: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۱۶: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۱۷: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۱۸: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۱۹: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۲۰: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۲۱: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۲۲: ۱۰ دقیقه

Chapter_1/Ssesion_1

Chapter_1/Ssesion_2

Chapter_2/Session_1

Chapter_2/Session_2

Chapter_3/Session_1

Chapter_3/Session_2

Chapter_3/Session_3

Chapter_3/Session_4

Chapter_3/Session_5

Chapter_4/Session_1

Chapter_4/Session_2

Chapter_4/Session_3

Chapter_5/Session_1

Chapter_5/Session_2

Chapter_5/Session_3

Chapter_6/Session_1

Chapter_6/Session_2

Chapter_6/Session_3

Chapter_7/Session_1

Chapter_7/Session_2

Chapter_7/Session_3

Chapter_7/Session_4

Chapter_7/Session_5

Chapter_7/Session_6

Chapter_7/Session_7

Chapter_8/Session_1

Chapter_8/Session_2

License

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

 

 

 

 

 

 
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

قیمت محصول

300,000 تومان

تعداد
امتیازی ثبت نشده است
تعداد دانشجو : 58
تاریخ انتشار: 24 مارس 2020آخرین بروزرسانی: 8 فوریه 2024تعداد بازدید: 6195
قوانین استفاده

           

مدرس

دکتر جابر یوسفی سیف

این فیلم آموزشی توسط دکتر جابر یوسفی سیف تهیه شده است.
قیمت محصول

300,000 تومان

تعداد