آموزش مفاهیم مربوط به غلظت و محلول سازی

آموزش مفاهیم مربوط به غلظت و محلول سازی

۱۰,۰۰۰تومان

دسته بندی برچسب‌ها
  • توضیحات
    توضیحات

توضیحات محصول

انواع غلظت و محلول سازی
• نکات ایمنی آزمایشگاه
• مقابله با خطرات احتمالی
• مول، جرم مولی، محاسبه تعداد مول‌ها
• غلظت مولاریته
• تهیه محلول با غلظت مولاریته از نمونه‌های جامد: حالت‌های مختلف با مثال
• شرح روش کار آزمایشگاهی تهیه محلول
• تهیه محلول مولاریته رقیق از محلول‌های غلیظ
• مثال و روش آزمایشگاهی تهیه محلول
• غلظت مولایته
• مثال و روش آزمایشگاهی تهیه محلول AgNO3
• غلظت ppm
• رابطه بین ppm و غلظت مولاریته
• درصدوزنی-وزنی، درصد وزنی-حجمی، درصد حجمی-حجمی
• کسر مولی و کسر وزنی
• تبدیل کسر مولی به کسر وزنی
• تبدیل کسر وزنی به کسر مولی
• رابطه بین مولاریته و کسر مولی
• رابطه بین مولالیته و کسر مولی
• رابطه بین مولالیته و مولاریته
• نرمالیته؛ رابطه بین نرمالیته و مولاریته به همراه مثال
• تفاوت بین چگالی و وزن مخصوص