آموزش شیمی آلی یک-فصل پنجم-آلکیل هالیدها

آموزش شیمی آلی یک-فصل پنجم-آلکیل هالیدها

۱۰,۰۰۰تومان

دسته بندی برچسب‌ها
  • توضیحات
    توضیحات

توضیحات محصول

مواردی که در این درس‌نامه آورده شده است عبارت است از:
[۱]خواص فیزیکی آلکیل هالیدها، نام‌گذاری آلکیل هالیدها، طبقه‌بندی آلکیل هالیدها
[۲]گسست همولیز و هترولیز
[۳]روش‌های تهیه آلکیل هالیدها (از الکل‌ها، هالوژن دار کردن هیدروکربن‌ها، افزایش HX به آلکن ها و آلکین ها، تعویض هالیدها)
[۴]واکنش جایگزینی هسته دوستی (نوکلئوفیلی) SN2 (وارونگی پیکربندی، حفظ پیکربندی، راسمیک شدن، مزو شدن)
[۵]الکتروفیل، نوکلئوفیل، سوبسترا (substrate)
[۶]نکات مربوط به مکانیسم SN2
[۷]ماهیت گروه ترک شونده، فعالیت نسبی هسته دوست، اثر حلال، ساختمان گروه آلکیل هالید
[۸]قدرت بازی و قدرت هسته دوستی
[۹]مکانیسم SN2 در فرم‌های نیومن، فیشر و کانفورمرها
[۱۰]مکانیسم SN1 و نکات مربوط به آن
[۱۱]عوامل مؤثر بر مکانیسم SN1 شامل اثر حلال، گروه ترک شونده، هسته دوست و ساختمان آلکیل هالید
[۱۲]کربوکاتیون، پایداری (رزونانس، فوق مزدوج شدن، اتم شامل جفت الکترون غیر پیوندی و حلقه سیکلوپروپیل) و نوآرایی
[۱۳]مکانیسم SNi و SN2/
[۱۴]مکانیسم E1 و E2
[۱۵]قاعده زایتسف و هافمن
[۱۶]جدول تعیین تکلیف واکنش‌های SN2، SN1، E1 و E2
[۱۷]وکنش های آلکیل هالیدها (جانشینی هسته دوستی، هیدرو هالوژن زدایی، تهیه ترکیب گرینیارد، کاهش توسط فلز+اسید)
[۱۸]تجزیه و شناسایی آلکیل هالیدها
[۱۹]تست‌های بسیار متنوع