آموزش شیمی آلی یک-فصل سوم-استرئوشیمی

آموزش شیمی آلی یک-فصل سوم-استرئوشیمی

۱۰,۰۰۰تومان

دسته بندی برچسب‌ها
  • توضیحات
    توضیحات

توضیحات محصول

مباحث ارائه شده در این درس‌نامه عبارت‌اند از:
[۱]انواع ایزومرها و نحوه تشخیص نوع ایزومر
[۲]مولکول کایرال (برم دار شدن بوتان در حضور نور)
[۳]چرخش نوری، پلاریمتر و نحوه اندازه‌گیری چرخش نوری، راست‌گرد و چپ‌گرد بودن ایزومرهای نوری
[۴]مولکول کایرال با اتم مرکزی C، N، S، Si، P و …
[۵]وارونگی ترکیبات حاوی نیتروژن و فسفر
[۶]ترکیبات کایرال بدون مرکز کایرال شامل آلن‌ها، اسپیرو، بای فنیل و آلکیلیدین-آلکن ها
[۷]چرخش نوری ویژه و خلوص نوری
[۸]تصاویر یا فرم فیشر، نحوه تبدیل حالت سه بعدی مولکول به فرم فیشر، قوانین چرخش در فرم فیشر
[۹]پیکربندی و نحوه تعیین آن در مولکول‌های مختلف
[۱۰]مولکول‌های حاوی چند مرکز فضایی (کلریناسیون ۲-برموبوتان)
[۱۱]انانتیومر و دیاستریومر
[۱۲]تعیین پیکربندی آلن‌ها، اسپیرو، بای فنیل و آلکیلیدین-آلکن ها
[۱۳]سیکلو آلکان‌های دو استخلافی cis و Trans
[۱۴]ترکیب مزو
[۱۵]فضاگزینی، رخ انانتیوتوپیک
[۱۶]نحوه جداسازی و خالص‌سازی انانتیومرها
[۱۷]ارتباط بین L، D، l، d، R، S، (+) و (-)
[۱۸]تست‌های بسیار متنوع از شیمی فضایی